Поиск: 
Расширенный поиск | Последние запросы
FREE-REFERATS.ru

Банк бесплатных рефератов

Бесплатные рефераты > Темы > Политология > Реферат "История конституции США"

Рефераты по Политология - "История конституции США"

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
История конституции США
Скачать реферат "История конституции США"
Содержание   
      
         

История конституции США.

Вибўр теми данно роботи пўдказаний актуальнўстю. Пўс-
ля розпаду Радянського Союзу на окремў держави перед народа-
ми кожно з них повстало питання про конституцўю - основний
закон, по якому знов створена незалежна держава буде жити й
розвиватися.
Попереднў конституцў республўк СРСР, написанў чиновника-
ми на зразок "Сталўнсько конституцў" 1936 року, навўть з
численними виправленнями, не можуть бути пристосованў для са-
мостўйних держав. У кожно з них "особлива постать" ў , як
ў Росўю, про котру цў слова говорять, "аршином загальним не
змўряти". Виникла потреба у нових конституцўях, для створення
яких, вкрай необхўдно ў дуже важливо знати ўсторўю становлен-
ня конституцўйного устрўю ўнших держав, що пройшли цей шлях
ранўше.
Задача данно роботи - прослўдкувати становлення консти-
туцўйно системи на прикладў однўї з найбўльш розвинених та
передових свўтових держав - Сполучених Штатўв Америки. Амери-
канський народ живе по положенням свої конституцў вже понад
200 рокўв, практично не змўнюючи . Вўдсутнўсть виражених
змўн у конституцў свўдчить про оптимальнўсть прийнятих зако-
нўв. Не тўльки професўоналўзм та грамотнўсть вўдзначають ав-
торўв цього зводу законўв. В ньому сконцентрованў знання, му-
дрўсть та культура останнўх вўкўв розвитку людства, револю-
цўйна непримиреннўсть першопроходцўв суспўльства вўльних, ви-
соке почуття справедливостў. Статтў Конституцў мўстять чўткў
формулювання, якў не надають можливостў по-рўзному х тракту-
вати.
- 2 -
Про конституцўю США у нас в Укранў й ўнших кранах був-
шого Радянського Союзу опублўковано багато наукових робўт.
У них розглядаїться тема з точки зору зовнўшньо та внутрўш-
ньо полўтики, економўки, юриспруденцў та т.п. Особливо ба-
гато лўтератури виходить до ювўлев прийняття Конституцў.
Так, до 200-лўтнього ювўлею в 1987 роцў вийшло багато статей,
особливо критичного характеру.
Критика Конституцў США 1787 року з позицўй сучасностў
не входить у задачу данно роботи.
Хронологўчнў рамки теми: початок 17 столўття - вўд почат-
ку британського колонўального правлўння до прийняття Консти-
туцў 1787 року включно.
Доба великих географўчних вўдкрить спричинила до захоп-
лення величезних територўй. У х числў був ў американський
контўнент. Першими колонўзаторами Америки були Ўспанўя ў Пор-
тугалўя, якў захопили землў Центрально та Пўвденно Америки
з кўнця 15 - 17 столўть. Захоплення та початок британського
колонўального правлўння вўдноситься до початку 17 столўття,
коли на територў Пўвнўчно Америки був заснований форт
Джеймстаун.
На початку 18 столўття Англўя виявилась володаркою зе-
мель в Ўндў, Пўвнўчнўй Америцў. Вона вўдўбрала у Францў
Канаду. Крўм того, Англўя, ставши по площў територў у 95
разўв меншою за захопленў їю територў, придбала монополўю
на торгўвлю неграми.
Ранўше, нўж перейти до розглядання зовнўшньо полўтики
Англў, слўд дати коротку характеристику внутрўшнього
- 3 -
положення. Англўйська буржуазна революцўя 1640-60-х рокўв
привела до економўчно влади капўталўстичнў елементи крани-
буржуазўю та збуржуазнўле дворянство. Росла х опозицўя ко-
ролўвський владў. З другого боку, в Англў зростало зубожўн-
ня селянства, мўсцево бўдноти, зўгнаних з земель дрўбних
фермерўв. Англўйське суспўльство кипўло незадоволенням проти
абсолютизму.
Новў, приїднанў до Англў землў, надавали прекраснў мож-
ливостў для збагачення. Спочатку на новў землў прибували
люди, що були вимушенў покинути метрополўю. Це - розоренў
селяни, дрўбнў фермери, боржники, паупери, а ўнодў навўть
ув"язненў.
На початку 17 столўття на американському континентў
з"являються першў раби-негри. Пўзнўше у колонў в"зджають
вўльнў переселенцў - люди, що залишали метрополўю з полў-
тичних та релўгўйних мўркувань. °дуть плантатори ў буржуа,
вўльнў дрўбнў фермери. Однорўдним це суспўльство не було.
На соцўальнў протирўччя накладались протирўччя релўгўйнў,
котрў були мўж рўзними напрямками протестантизму. Все це
були люди, якў пўзнали смак власностў та пўдприїмництва,
вўльнў вўд феодальних пережиткўв. Соцўальнў протирўччя у
колонўях були менш гострими, нўж у метрополў, але вони бу-
ли менш сильними, нўж невдоволення англўйським володарством.
Доказ цього - збереження рабства у Декларацў незалежностў
та Конституцў США до перших поправок.
- 4 -
Як же управлялася Англўїю ця огромна територўя, що кипў-
ла невдоволенням проти колонўального гнўту ?
Система британського колонўального правлўння склалася до
кўнця 17 столўття. 13 колонўй управлялися губернаторами та
двопалатними законодавчими зборами, пўдпорядкованими губерна-

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© 2003-2016 Free-Referat.ru - Рефераты, Курсовые, Дипломы, Доклады, Шпаргалки
Notice: Undefined index: r in /home/bitrix/ext_www/free-referat.ru/index.php on line 264 Notice: Undefined index: in /home/bitrix/ext_www/free-referat.ru/index.php on line 264